top of page

זכויות היוצרים

-

חובה קריאה לפני שימוש

זכויות היוצרים על כל התכנים המפורסמים באתר שייכים באופן בלעדי לעדולם בהנהלת גל לירן.
תחת זאת כלולים כל סיפורי מושבת הירח הישראלית, ממלכת אספמיה, ארץ ומדינת ישראל הקסומה, עתליתיה, תתקרקע, הכוכב טיזי, שאול תחתיות, הרקיע השביעי, כדור-הארץ העדולמי וכל חלק אחר שיתווסף בעתיד ליקום האומנותי של עדולם.
זכויות היוצרים תקפות גם על כל אחד מהציורים שנוצרו במיוחד לסיפורי עדולם, המוזיקות (באתר זה נקראות יובלקות), כריכות, קלטים וכל אמצעי אומנותי שנוצר במיוחד לאתר זה.
הזכויות תקפות גם לכל דמות המופיעה בספרים, סיפורים, קלטים ותסריטים. תחת זאת כלולים כל הדמויות שהומצאו על ידי גל, עמית ונועם לירן. בנוגע לדמויות התנ"כיות וההיסטוריות- הזכויות אינן תקפות לדמויות עצמן, אך תקפות לכל חריגה מהסיפורים התנ"כיים וההיסטוריים.
אין להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם ולמכור ללא אישור בכתב. אין להפיק את הסיפור בכל גרסה שהיא לא-ספר (סרט, משחק קופסה, תסכית רדיו וכו') ללא אישור בכתב. העתקה והפצה של ספרים דיגיטליים פוגעת בקניין הרוחני של היוצרים ואסורה על-פי חוק. לפי החלטת הוצאת עדולם את ספר זה ניתן לשכפל, להפיץ ולאחסן במאגרי מידע ללא אישור בכתב.
מותר ואפילו רצוי fanfiction ;)

אתר ואפליקציה זו אינם אוספים מידע על המשתמשים מעבר למידע המסופק על ידם. כל המידע אינו נמכר לגורמי צד שלישי למיניהם והגישה אליו ניתנת אך ורק לחברת עדולם. במידע אינו יעשה כל שימוש חוץ ממשלוחי ניוזלטרים מעת לעת.

סיפורי עדולם
bottom of page